Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Název

Obec Úhlejov

2. Důvod a způsob založení

Obec Úhlejov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který byl později nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů je jedním ze základních územních samosprávných celků.

Obec Úhlejov je součástí vyššího územního samosprávného celku Královéhradecký kraj, je součástí okresu Jičín.

Základním právním předpisem pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

starostka - Lenka Šedivá DiS.
místostarosta - Zdeněk Šubr
zastupitel - Špůr Petr
zastupitel - Lukáš Janeček
zastupitel - Leona Kulinová
zastupitel - Vlasta Huňáčková
zastupitel - Pavel Šubr

Pokladní :

- Jana Špůrová

Finanční výbor :

- Petr Špůr (předseda)
- Lukáš Janeček
- Markéta Šutová

Kontrolní výbor :

- Vlasta Huňáčková (předseda)
- Pavel Šubr
- Leona Kulinová

Kronikář obce :

- Petr Valenta

Knihovnice obce :

- Daniela Valentová

Zpravodajská činnost obce :

- Petr Valenta

4. Kontaktní informace

Úhlejov 50
50771 Miletín
Mobilní telefon: 775 940 406
Mobilní telefon: 724 544 735
E-mail: uhlejov@seznam.cz
Podatelna: podatelna@uhlejov.cz
WWW: www.uhlejov.cz ID Datové schránky: 7bhbuda

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úhlejov 50
507 71 Miletín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úhlejov 50
507 71 Miletín

4.3 Úřední hodiny

středa od 18.00 do 19.00 hodin

4.4 Telefonní čísla

775 940 406
724 544 735

4.5 Adresa internetové stránky

www.uhlejov.cz

4.6 Adresa e-podatelny

elektronická adresa: podatelna@uhlejov.cz
dokumenty v elektronickém podobě jsou přijímány ve formátu PDF, PDF/A,Word.docx,Word.doc
adresa doručovací: Obec Úhlejov, Úhlejov 50, 50771 Miletín
datová schránka: 7bhbuda
Úřední hodiny podatelny: úterý 18.00 - 19.00

4.7 Další elektronické adresy

uhlejov@seznam.cz

4.8 Datová schránka

7bhbuda

5. Bankovní spojení

Československá obchodní banka a.s. - 338985329/0300 (běžný účet)
Československá obchodní banka a.s. - 339739729/0300 (fond nájmů)
ČNB - 94-5018541/0710

6. IČO

00272281

7. DIČ

CZ00272281

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavním dokumentů

HLAVNÍ DOKUMENTY OBCE

8.2 Rozpočet

Další důležité dokumenty a informace naleznete na stránce: Uřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Úhlejov
Úhlejov 50
507 71 Miletín

Úřední hodiny: středa 18.00 - 19.00 hodin

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o:
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení:
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

 • Žádost o poskytnutí informace se podává:
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty nebo použít již připravený formulář.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aj. vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veř. knih. a informač. služeb (knihovní zákon)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Nař. vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požár. bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

11.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu

 • Obecně závazné vyhlášky
 • Územní plán obce

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době je vydáno jedno usnesení nadřízeného orgánu, kterým bylo přikázáno, aby informace byly žadateli poskytnuty bezplatně.

13. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Obci Úhlejov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva

14.1 Poskytnuté informace

publikováno: 5. 4. 2021 10:52, Lenka Šedivá DiS.

Novinky z úřadu

Projekty - dotace

publikováno: 14. 6. 2022

Úhlejov - autobusová zastávka u obecního úřadu - etapa I.

je spolufinancován Evropskou unií z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program

Pasport komunikací Úhlejov

publikováno: 28. 11. 2021

Obecní úřad v Úhlejově rozhodl dne 8.3.2018 o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o schválení pasportu místních komunikací.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno: 4. 6. 2021

 • Lenka Šedivá DiS.
 • 718

Jarní svoz nebezpečného odpadu - Úhlejov, Chroustov.